کلربوگراند

محقق در (CNRS, IRISSO, Paris Dauphine). موضوع تحقيقات وي « پويائي سياسي و اجتماعي در کشورهاي خليج فارس است. اور در دانشگاه اکستر، « جامعه شناسي خليج فارس و شبه جزيره عربستان» درس مي دهد .نويسنده کتاب :Stateless in the Gulf : Migration, Nationality and Society in Kuwait (IB Tauris, ٢٠١٨)