مصطفى شلش

مهندس شیمی، محقق مقیم مرکز مطالعات عربی اوراسیا. او همچنین برای مرکز مطالعات وحدت عرب می نویسد و بیش از ۵۰ مقاله دارد.