نينا شاستل

دانش آموخته «انستیتو پژوهش و مطالعات مدیترانه در خاورمیانه»