دومنیک تریمبور

اريخ دان روابط آلمان- اسرائيل و حضور اروپا در فلسطين- اسراييل، پژوهشگر مشترک « مرکز مطالعات فرانسه درباره بيت المقدس »، از « شوآه » تا آشتي ؟ مسئله روابط فرانسه- اسرائيل (١٩٥٦- ١٩٤٥)، (نشر مرکز ملي پژوهش هاي علمي – CNRS – ٢٠٠٠)، « از بناپارت تا بالفور، فرانسه، اروپاي غربي و فلسطين (١٩١٧- ١٧٩٩)، CNRS، ٢٠٠١، مديريت مشترک با ران آرنسون، چاپ دوم، ٢٠٠٨)، مکتب فرانسوي در بيت المقدس، از مدرسه عملي مطالعات انجيلي دومينيکن تا مدرسه انجيلي و باستان شناسي در بيت المقدس، نشر سرف، ٢٠٠٢.