خدیجه محسن فینان

سیاست دان، استاد دانشگاه پاریس و پژوهشگر مشترک آزمایشگاه «سیریس»، (هویت، روابط بین المللی و تمدن های اروپایی)...