عمر بروكسي

روزنامه نگار و استاد علوم سياسي در مراکش. او تا زمان بسته شدن نشريه «هفته نامه» در ژانويه ٢٠٢٠، سردبير آن بود و روزنامه نگار خبرگزاري فرانسه (AFP) و نويسنده چندين کتاب است.