فتيحه دازی-هانی

مدرس و پژوهشگر متخصص در شبه جزیره عربستان در موسسه تحقیقات استراتژیک آکادمی نظامی (Irsem) ؛ ScPo Lille..