فرهاد خسرو خاور

جامعه شناس ایرانی فرانسوی ، مدرس عالی مطالعات اجتماعی پاریس(EHESS) . تحقیقات وی در زمینه جامعه شناسی ایران معاصر و مشکلات اجتماعی و مردم شناسی اسلام در فرانسه است. آخرین کتاب او: La Radicalisation, éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Interventions », 2014