هانری معمارباشي

خبر نگارسابق آژانس خبری فرانسه (AFP)در بیروت