گونائل لونوار

روزنامه نگار مستقل ، متخصص جهان عرب و افریقای شرقی