احمد اينسل

استاد دانشگاه پاريس ١ پانتئون سوربن و دانشگاه گالاتاسراي استانبول، اقتصاددان و سياست شناس. او همچنين يکي از بنيانگذاران مرکز نشر ايليتيسم و ناشر آثار اورهان پوماک بوده و چندين کتاب ازجمله «ترکيه جديد و اردوغان» (نشر دکوورت، ٢٠١٥) نوشته است.