صفا خلف

روزنامه نگار و پژوهشگر عراقي در زمينه جامعه شناسي و تحليل بحران. برنده جايزه «نسيج» ٢٠١٧ آژانس فرانسوي همکاري رسانه اي (CFI) براي پژوهش هايي درمورد تکثرگرايي فرهنگي و مذهبي در خاور نزديک