آنيس كالامار

گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقانونی، سریع یا خودسرانه در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)