مصطفى سعدون

روزنامه نگار عراقي، موسس و مدير سازمان «نظارت عراقي بر حقوق بشر».او درسال ٢٠١٦ جايزه تنوع مطبوعات را برده که توسط دو نهاد پارتلند و مسرت به او اعطا شده است. يکي از گزارش هاي جنگي او توسط شبکه بين المللي روزنامه نگاري تحقيقي به عنوان يکي از ٩ بهترين گزارش در دنياي عرب شناخته شده است