ايلان پاپه

از «مورخان نوين» اسرائيل است که با نگاهي انتقاديب تاريخ دولت اسرائيل را بازنگري کرده است. او استاد تاريخ در دانشگاه اِکستِر و مدير مرکز اروپائي پژوهشي درمورد فلسطين است. تازه ترين آثار او The Biggest Prison on Earth : A History of the Occupied Territories, Oneworld Publications ; Ten Myths About Israel, و «پاکسازي قومي در فلسطين» است که به فارسي نيز برگردانده شده است.