ایوان اولیس کنتروس کلیش

دانشجوی دکترای انستیتوی مطالعات سیاسی Skytte در دانشگاه تارتو (استونی) ، پایان نامه وی در مورد پارا دیپلوماسی(دیپلوماسی پیرامونی) جمهوری های خودمختار روسیه در قفقاز شمالی است. زمینه های تحقیقاتی دیگر وی شامل سیاست خارجی روسیه در «جهان سوم» سابق ، روابط بین الملل در آسیای میانه و اسلام در فضای پس از شوروی است.