بایرام بلسی

مدیر انستیتوی فرانسوی مطالعات آناتولی