ميشل وارشواسكي

روزنام نگار ومبارز چپ گرای اسرائیلی. او یکی ازموسسین ومدیرمرکز خبر رسانی تناوبی میباشد.