ژاک فره مو

مدرس تاريخ، دکتراي ادبيات، استاد تاريخ دانشگاه پاريس- سوربن (پاريس ٤). عضو «انستيتو دانشگاهي فرانسه» و «آکادمي علوم ماوراء دريا». آخرين آثار منتشر شده: «مستعمره ها در جنگ بزرگ»، «نبردها و آزمون هاي مردم ماوراء دريا»، نشر ١٨-١٤، ٢٠٠٦، «امپراتوري هاي استعماري، داستاني جهاني»، CNRS، ٢٠١٢، «امپراتوري از چه تشکيل شده بود، جنگ هاي استعماري قرن نوزدهم»، CNRS، ٢٠١٤، «مسئله شرق»، نشرفايار، اکتبر ٢٠١٤.