كلمان ترم

محقق در برنامه خاورمیانه International Institute for Strategic Studies(IISS) در ژنو