کارولین پیکه

استاد برگزيده و دکتر در تاريخ. استاد کنفرانس در دانشگاه پاريس- سوربن. متخصص تاريخ اقتصادي اجتماعي خاورنزديک. نويسنده کتاب هايي از جمله « کمپاني کانال سوئز، نماينده فرانسه در مصر »، نشر پاريس- سوربن، پاريس، ٢٠٠٨. « تاريخ کانال سوئز، از آغاز تا امروز » نشر پرن، پاريس، ٢٠٠٩. « کشورهاي خليج [فارس] از مرواريد تا اقتصاد دانش بنيان، زمينه هاي جديد ليبراليسم »، نشر آرمان کولن، پاريس، ٢٠١٣.