توماس اشموتس

دانش آموخته تاريخ، علوم سياسي و ادبيات آلماني در دانشگاه هاي زوريخ و پاريس ٧. تاريخ بين ملت هاي جهان و تاريخ اِعمال خشونت در پايان دوران امپراتوري عثماني مورد توجه او است. مطالعات او درباره مسئله اصلاحات ارمني ها و ديپلوماسي آلمان در سال هاي ١٩١٤- ١٩١٣ است.