ژولین پلیسیه

محقق در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه