جان اشترن

ستون نویس سابق نشریات لیبراسیون، تریبون و وقایع نگار عفو بین الملل، در سال ٢٠١٢ در نشریه فابریک «ارباب نشریات ملی، بد مطلق» را به چاپ رساند. در انتشارات لیبرتالیا، سال ٢٠١٧ سراب همجنس گرایان در تل آویو و سال ٢٠٢٠ موج گرما را منتشر کرد.