ژولی آندوران

دکتراي تاريخ، استاد تاريخ معاصر در دانشگاه لورن (بخش متز)، کارهاي پژوهشي او درمورد پديده هاي جنگي، به ويژه در وضعيت استعماري است. او در حال حاضر درحال تدوين زندگي نامه ژنرال گورو است که توسط نشر پرن منتشر مي شود.