إيگور دولانويه

معاون «بررسي فرانسه- روسيه» (مسکو)، داراي دکترا در تاريخ، متخصص مسايل سياست خارجي.