گور آلروی

استاد مشترک بخش مطالعات اسرائيل در دانشگاه حيفا. او درمورد مهاجرت يهوديان در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم و ايديولوژي سرزميني ٥ کتاب منتشر کرده و مقالات زيادي نوشته است. آخرين اثر او : « ارض ناموعود، مهاجرت يهوديان به فلسطين در آغاز قرن بيستم »، نشر دانشگاه استانفورد، ٢٠١٤ است.