ژوزف باهو

پژوهشگر غير مقيم برنامه [بنياد] «کارنگي براي خاور ميانه». پژوهش هاي او درباره توسعه سياسي در لبنان و سوريه، اثرهاي منطقه اي بحران سوريه و سياست هاي هويتي در منطقه است.