دونی شاربیت

استاد کنفرانس در بخش جامعه شناسي، علوم سياسي و ارتباطات دانشگاه اوپن اسرائيل (Ra’anana). از جمله کارهاي منتشر شده او به زبان فرانسه درباره صهيونيسم و حکومت اسرائيل عبارتست از:«اسرائيل و تناقض هايش» (نشر کاواليه بلو، ٢٠١٥)، «صهيونيسم چيست؟» (آلبن ميشل، ٢٠٠٧) و «صهيونيسم، متن هاي اساسي» (آلبن ميشل، ١٩٩٨).