کریستف لوکرک

تاريخ دان، متخصص تي. اي. لورنس. او از جمله نويسنده «هيئت نظامي فرانسه در حجاز» (نشر هارماتان، ٢٠١٧) و «لورنس عربستان، شکوه و افسانه» (هارماتان، ٢٠١٨) است. او چندين مقاله درباره مداخله فرانسه در شورش عرب، به ويژه در «نشريه انجمن تي. اي. لورنس» نوشته است.