رژیس ژانته

روزنامه نگار مقیم روسیه، نماینده رادیو فرانسه بین الملل و لوموند دیپلماتیک