إميلی بوويه

پژوهشگر علوم سياسي، کارشناس امور ترکيه و کردستان، فوق ليسانس ژئوپوليتيک. او در وزارت جنگ، به ويژه «مرکز برنامه ريزي هدايت عمليات» (CPCO)، ستاد مشترک ارتش، بخش تحليل ژئوپوليتيک و نيز برنامه دفاعي در ترکيه کار کرده است.