هشام منصوري

روزنامه نگار مراکشی، پناهنده سیاسی در فرانسه