لينا كنوش

داراي مدرک دکترا در ژئوپوليتيک از دانشگاه لورن و روزنامه نگار متخصص خاورميانه.