ژان پیر سرنی

روزنامه نگار، مدير پيشين «نوول اکونوميست» و سردبير پيشين «اکسپرس». نويسنده کتاب هاي متعدد درمورد شمال غرب آفريقا (مغرب»، خليج [فارس]، سوخت، رهبران بزرگ و جمهوري پنجم.