لیور بی استرنفلد

دانشیار تاریخ و مطالعات یهودی در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا ، نویسنده کتاب « ایران و صهیون. تاریخ های یهودی قرن بیستم» ، انتشارات دانشگاه استنفورد ، ٢٠١٩. Between Iran and Zion. Jewish Histories of Twentieth Century, Stanford University Press, 2019.