سیسیلیا دِلا نگرا

روزنامه نگار و محقق مستقل. وی سال ها مجله آنلاین Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa را اداره می کرد. او دغدغه فلسطین و به ویژه جنبش های فمینیستی و جوانان را دارد. از جمله آخرین انتشارات وی Si chiamava Palestina. Storia di un popolo dalla Nakba ad oggi (Aut Aut, 2018).