ادامه مبارزه خانواده هاي زندانيان سوريه براي آزادي آنها

در ماه سپتامبر ٢٠١٢، شوهر و پسر فودا محمود، مانند ١٠٠ هزار سوري ديگر در دمشق بازداشت و ناپديد شدند. رژيم بشار اسد، با تداوم جنگ در ادلب، اميدوار است که هرگونه مخالفت را از بين ببرد. اما، خانواده هاي افراد ناپديدشده قصد سکوت ندارند و براي کسب آزادي يا آگاهي از سرنوشت آنها مبارزه مي کنند.

ما با انزجار ناظر اين هستيم که رژيم سوريه و متحدانش با نهايت قدرت ادلب، آخرين نقطه مقاومت شورش مسلحانه را زير آتش گرفته اند.

نزديک به يک ميليون غيرنظامي- مرد، زن و کودک- درحال فرار هستند. مذاکرات بين المللي مسدود شده، و اين درحالي است که روسيه با تمام قدرت براي پيروزي نظامي کامل دمشق تلاش مي کند. اما براي من و ميليون ها تن از سوري هاي ديگر، نتيجه اين حمله بيرحمانه به ادلب هرچه که باشد، جنگ در اينجا پايان نمي پذيرد. من به مبارزه و رويارويي با قدرتي قوي تر از خود، براي آزادي سوريه ادامه مي دهم. زندگي من و خانواده ام به اين وابسته است.

در سال ١٩٩٢، سال ها پيش از آغاز انقلاب، رژيم حافظ اسد، پدر بشار اسد مرا به خاطر ابراز مخالفت زنداني کرد. در آن زمان، شوهرم عبدالعزيز الخير، پزشک وهوادار مسالمت جوي چپ، پيش از من بازداشت شده بود. من در سال ١٩٩٤ آزاد شدم. عبدالعزيز که در تمام عمر براي دموکراسي و آزادي مبارزه کرده بود، تا سال ٢٠٠٥ در زندان ماند و پس از ١٤ سال آزاد شد، اما اين امر موجب نشد که او از طلب دموکراسي و آزادي دست بردارد.

زماني که انقلاب در سال ٢٠١١ آغاز شد، او به مبارزان جواني پيوست که در روياي آينده بهتر براي کشورمان بودند. با اين هدف، عبدالعزيز کنفرانسي براي گردآوردن گروه هاي مخالفِ هوادار راه حل سياسي براي سوريه، بدون دخالت خارجي سازماندهي کرد. اما، در ٢٠ سپتامبر ٢٠١٢، بارديگر اين بار همراه با ماهر، يکي از دو پسرمان، درست پيش از برگزاري کنفرانس بازداشت شد. عبدالعزيز از سفر کوتاه به خارج از کشور بازمي گشت و من ماهر را براي استقبال از او به فرودگاه بين المللي دمشق فرستاده بودم.

از آن پس ديگر خبري از آنها ندارم. مقامات سوري بارها دست داشتن در ناپديد شدن آنها را انکار کرده اند، اما من مي دانستم که رژيم سوريه قصد ندارد بگذارد شوهر من به کارکردن درمورد يافتن يک راه حل مبتني بر گفتگو ادامه دهد. بشار اسد مي دانست که بقاي او مستلزم تبديل شورش به جنگ است.

صدها ناپديدشده جديد

از آن زمان، زندگي من پيکاري مداوم است. دوستانم به من مي گويند که زني قوي هستم و مقاومت و اراده ام آنها را تحت تاثير قرارمي دهد. من دوست دارم شاد باشم و دوستانم را به خانه ام دعوت کنم. به آنها مي گويم که انتخاب ديگري ندارم: من هرگز از زندگي، خانواده و پيکار براي آزادي همه زندانيان سوري دست نخواهم کشيد.

در طول ٩ سال گذشته، رژيم سوريه بيش از ١٠٠ هزار تن را مانند عبدالعزيز و ماهر از بين برده و بازداشت ها هرگز متوقف نشده است. در مناطقي که با سياست زمين سوخته از نو تحت کنترل رژيم قرارگرفته، در ماه هاي اخير شمار ناپديدشدگان، از جمله کساني که با مقامات توافق تسليم امضا کرده اند، صدها تن افزايش يافته درحالي که آنها هرگز دست به اسلحه نبرده بودند. رژيم و متحدانش از همه قوانين جنگ تخطي کرده اند تا بتوانند جنبش انقلابي مخالف با ديکتاتوري بشار اسد را از بين ببرند. بجز معدود کورسوهاي اميد از سوي برخي از دادگاه هاي اروپا، جامعه بين المللي يا دست روي دست گذاشته و يا با خشونت ها همدستي کرده است.

اما من هم مانند همسر بسيار عزيزم عبدالعزيز، به دنيايي که در آن براي همه عدالت برقرار باشد ايمان دارم. دنيائي که جنايت بي مجازات نماند. من مطمئنم که نظام مبتني بر بازداشت گسترده، شکنجه و اعدام هاي خودسرانه که ويژگي رژيم اسد است، روزي ازبين خواهد رفت. کارشناسان سوريه مي دانند که تنها عده معدودي از زندانيان بدون کتک خوردن وحشيانه، زير الکتروشوک قرارگرفتن و گرسنگي کشيدن، از زندان هاي کشور آزاد شده اند. بسياري از مردان و زنان در زندان هاي مخوف رژيم و دستگاه هاي منحوس امنيتي آن مورد تجاوز قرارگرفته اند. هدف از زنداني کردن در سوريه فقط کسب يا تخليه اطلاعات نيست، بلکه به ويژه مجازات قربانيان و خانواده هايشان براي به سکوت واداشتن آنها است.

رژيم در اين مورد کاملا اشتباه مي کند. بشار اسد مي پندارد که با از بين بردن شورش ادلب، جنگ به پايان خواهد رسيد و سوري هايي که هنوز در کشور خود زندگي مي کنند کاملا تسليم خواهند شد. اما، آيا يک مادر مي تواند فرزند زنداني خود را فراموش کند؟ يک برادر مي تواند خواهرش را فراموش کند؟ خانواده هاي درهم شکسته سوري مي توانند در آرامش زندگي کنند؟

پيکار «خانواده ها براي آزادي»

از آنجا که من در پيکار خود تنها نبودم، در فوريه ٢٠١٧ در ايجاد انجمن «خانواده ها براي آزادي» مشارکت کردم. اين انجمن توسط زناني سوري اداره مي شود که براي عدالت و آزادي عزيزانشان مبارزه مي کنند. درميان ما مادران و خواهران مردان و زناني که در بند رژيم سوريه هستند وجود دارند.

برخي از اعضاي جنبش ناظر اين بوده اند که نزديکانشان توسط «سازمان حکومت اسلامي» (داعش) ربوده شده اند. زماني که اين گروه جهادي ازنظر نظامي مغلوب شد، کوشش هاي کمي براي به دست عدالت سپردن جنگجويان پيشين آن يا کشف اين که چه برسر هزاران تني که به دست آنها ناپديد يا کشته شده بودند آمده، صورت گرفت. همچنين، درميان ما زناني هستند که پس از ربوده شدن اعضاي خانواده شان توسط گروه هاي مسلح ديگر، به ما پيوسته اند. ما باهم کار مي کنيم، زيرا پيکار مشترکي براي آزادي آنها يا تعقيب و مجازات مسئولان همه اين ناپديد شدن ها داريم.

در همه اين سال هاي خفقان، رژيم فرهنگ قدرت مطلقه اي را در سوريه رواج داده که رقيبانش هم از آن تقليد کرده اند. ما هرگز نخواهيم گذاشت که رژيم يا هر گروه مسلح ديگري جلوي کارمان را بگيرد، زيرا عشق ما به ناپديدشدگان بيش از آن است که بتوانيم منصرف شويم. درمورد سوريه، بازگشت به «وضعيت موجود پيشين»، سطح خشونت و وحشيگري رژيم و متحد روسي آن در عرصه هاي نظامي و سياسي هرچه که باشد، وجود نخواهد داشت. زخم هاي بسياري از سوري ها بسيار عميق تر از آن است که سکوت را بپذيرند.

من، و نيز ميليون ها تن ديگر مانند من، تا زماني که عبدالعزيز و ماهر، و ديگر ناپديدشدگان آزاد نشوند، از پا نخواهيم نشست.