برنار هوركاد

جغرافیدان، مدیر تحقیقات در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه(CNRS) مسئول انستیتوی فرانسوی تحقیقات در مورد ایران بین سالهای 1978-1993 و رئیس گروه «جهان ارانی» بین سالهای 1992-2003