ما که هستیم ؟

ما گروهی از روزنامه نگاران، اساتید دانشگاهی، مبارزین مدنی و دیپلمات های سابق هستیم که دل به شرق داریم و برآنیم که شناخت بهتری از این منطقه که تا این اندازه به ما نزدیک است ، ارائه دهیم. شرقی که با جانبداری تصویرش اغلب دگرگونه جلوه داده می شود.

با امکانات شخصی خودمان و کمک هائی که از افق های دور و نزدیک می رسند ، ما می خواهیم تحلیلی غنی و همه جانبه از منطقه ای ارائه دهیم که دستخوش تغییرات اساسی است و آینده آن بر سرنوشت همگان تاثیر خواهد داشت.